Privacy Verklaring

Tripolis Solutions respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Tripolis Solutions gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met via deze website verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Tripolis Solutions gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Verklaring zijn omschreven. In deze Privacy Verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Verzamelde gegevens
Op de website van Tripolis kunt u zich met uw e-mailadres aanmelden voor de maandelijkse Tripolis Solutions nieuwsbrief, aanverwante nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen. Dit gebeurd met een zogeheten dubbele opt-in. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen aan de hand waarvan vragen kunnen worden gesteld aan de medewerkers van Tripolis Solutions. Tevens kan de bezoeker van de website met het contactformulier aangeven een afspraak te willen maken met een van de medewerkers van Tripolis, dan wel documentatie van haar te willen ontvangen.

Indien u gebruik maakt van de bovenstaande diensten die Tripolis Solutions op haar website aanbiedt, wordt u gevraagd uw e-mailadres, naam, adresgegevens en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:


  • Informeren over de producten en diensten van Tripolis Solutions;

  • Toezenden van de maandelijkse Tripolis nieuwsbrief en aanverwante nieuwsupdates;

  • Contact opnemen indien daartoe is verzocht;

  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen van Tripolis Solutions, dan kunt u dat aangeven door contact op te nemen met onze administratie via info@tripolis.com of door u af te melden voor onze e-mailnieuwsbrief via de link in de footer van de nieuwsbrief.

Verstrekken van gegevens
Tripolis Solutions zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Tripolis Solutions kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Tripolis. Tripolis Solutions behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Tripolis Solutions, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Tripolis Solutions zal zich inspannen (indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt) u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bericht op deze website.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie opt-in aan de rechterkant van de website aangeven dat u geen tracking cookies van de Tripolis website accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke contactgegevens wij over u hebben vastgelegd of indien u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@tripolis.com. U heeft het recht Tripolis Solutions te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen of af te schermen. Tripolis Solutions zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Tripolis Solutions en het privacybelang van u. Ook zal Tripolis Solutions in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, u informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van de diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Verantwoordelijkheid van Tripolis
De Tripolis website bevat hyperlinks naar websites van derden. Tripolis Solutions is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Bescherming persoonsgegevens
Tripolis Solutions draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Tripolis Solutions bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Privacy Waarborg
Privacy WaarborgTripolis Solutions mag het Keurmerk Privacy Waarborg voeren. Dit keurmerk beschermt consumenten tegen ongewenste reclame. De eisen om het keurmerk te krijgen zijn strenger dan de regels die in de wet staan. Meer informatie over het Privacy Waarborg.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen in de Privacy Verklaring worden bekend gemaakt op deze webpagina. De huidige versie is gewijzigd op 25-10-2013.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@tripolis.com.

Toepasselijk recht
Op deze Privacy Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.